janypkeşlik ja‧nyp‧keş‧lik

[ja:ny:pkeşlik]

  1. Janygyp işlemeklik, yhlaslylyk.

    • Janypkeşlik bilen ýapyşylan işiň zarpçylaryň ýanynda manysy bolmaýar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Wepadarlyk, ýürekdeşlik, tüýs ýürekden berlenlik.

    • Özüniň janypkeşligini oňa subut etjek bolup çalyşýardy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem janypkeşlik - janypkeşligi.


Duş gelýän formalary
  • janypkeşligini
  • janypkeşlikde
  • janypkeşliklerem