janykmak işlik

[ja:nykmak]

Bir zat etmeklige ýürek bilen çalyşmak, jan çekmek, yhlasly bolmak, gyzykmak.

  • Begenjiň janygyp edýän gürrüňine Aýsoltan ynamsyz ýylgyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • A gyz, nämä gülýärsiň? Ynanaňokmy? Seret ahyry! -- diýip janykdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Eziz Buhara meselesi barasynda janykdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem janykmak - janygýar, janygar, janygypdyr.