jandar

[ja:nda:r]

 1. Jany bar bolan, diri ýaşaýanlar, janly organizm (adam, haýwan, mör-möjek).

  • Maldarlar janly-jandarlar bilen iş salyşýar ahyryn. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Adam.

  • Öýde orta ýaşa ýakynlaşan bir aýaldan başga jandar ýokdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Haýwan, haýwanlar, haýwanat.

  • Towuklar bolsa wagtly-wagtynda keteklerine ýygnanmagy özge jandarlardan gowy bilýärler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Bir ýerde bir jandaryň çyňsaýan sesi çykdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)