jamal ja‧mal

[jama:l]

Görk, görmek, gözellik, husn.

  • Nä seredip durýaň? Gel içeli çaý! Jemalyňy ýakyndan hem göreýin. (R. Seýidow, Bagtlylar)

  • Dik asmana galan Aýyň jemaly, Suwda tolkun bilen oýnaşýan ýaly. (Ş. Boržakow, Kaspi kenarynda)


Duş gelýän formalary
  • jamaly