jam jam 1

[ja:m]

Metaldan edilen gap, tabak.

 • Ýagly küýzeden bir jam gowurma çykaryp goýdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Hany maňa bir jam sowuk suw bersene, ýüregim ýandy-la! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

jam jam 2

[ja:m]

seret mis 2


Duş gelýän formalary
 • jama
 • jamam
 • jamda
 • jamdaky
 • jamdan
 • jamlar
 • jamlarda
 • jamlardan
 • jamlary
 • jamlaryň
 • jamly
 • jammy
 • jamy
 • jamydyr
 • jamym
 • jamymy
 • jamyn
 • jamyna
 • jamyndaky
 • jamyny
 • jamynyň
 • jamyň