jakgyldy

  1. Käbir guşlaryň çykarýan sesi, saýraýşy.

    • Guşlaryň jakgyldysy.

  2. Göçme manyda Şonuň ýaly ses bilen çykýan gülki, jak-jak edip çykýan ses.

    • Şatlanyşyp oturan oglanlaryň jakgyldysy uzakdan eşidilýärdi.