jahan ja‧han

seret dünýä 1

 • Jahanyň guraklygy seniň ýaly bozgaklaryň, haýasyzlaryň köpelmegi zerarly dälmi? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

jahan urşy

Birnäçe uly döwletleriň gatnaşmagynda bolýan uruş.

jahan ýagtylmak

Daň atmak.

 • Jahan ýagtylandan soň hem, iki mergen we çopanlaryň biri gaçan möjekleriň yzyny yzarlap kowup gidipdirler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • jahana
 • jahanam
 • jahanda
 • jahandaky
 • jahandan
 • jahandygyma
 • jahandygyňy
 • jahandyr
 • jahanlar
 • jahanlaryň
 • jahanly
 • jahanlyk
 • jahany
 • jahanym
 • jahanyna
 • jahanyň
 • jahanyňky
 • jahança