jahan

seret dünýä 1

  • Jahanyň guraklygy seniň ýaly bozgaklaryň, haýasyzlaryň köpelmegi zerarly dälmi? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

jahan urşy

Birnäçe uly döwletleriň gatnaşmagynda bolýan uruş.

jahan ýagtylmak

Daň atmak.

  • Jahan ýagtylandan soň hem, iki mergen we çopanlaryň biri gaçan möjekleriň yzyny yzarlap kowup gidipdirler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)