jabjynmak jab‧jyn‧mak işlik

 1. Gaharly üýrmek (it hakda).

  • Çagalar: -- Güjük näme jabjynýarka? -- diýşip gülüşýärdiler. («Tokmak» žurnaly)

  • Olary gören itler özlerini öldire getirip jabjyndylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Göçme manyda Gaharly azgyrylmak, birine ajyňy pürkmek, biriniň ýüzüni almak.

  • Men olaryň ýüzüne jabjynman, kakam olara: -- Hojam, şu mesele üçin şundan soň biriňi garap hem bakma! -- diýip kowdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • jabjynanym
 • jabjyndy
 • jabjyndylar
 • jabjynma
 • jabjynmak
 • jabjynman
 • jabjynyp
 • jabjynypdyr
 • jabjynýan
 • jabjynýar
 • jabjynýarka