jabjynmak işlik

  1. Gaharly üýrmek (it hakda).

    • Çagalar: -- Güjük näme jabjynýarka? -- diýşip gülüşýärdiler. («Tokmak» žurnaly)

    • Olary gören itler özlerini öldire getirip jabjyndylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Göçme manyda Gaharly azgyrylmak, birine ajyňy pürkmek, biriniň ýüzüni almak.

    • Men olaryň ýüzüne jabjynman, kakam olara: -- Hojam, şu mesele üçin şundan soň biriňi garap hem bakma! -- diýip kowdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)