jaňňyrdy

Jaň ýa-da metaldan ýörite edilen zatlara kakylanda, urlanda çykýan ses.

  • Uzakdan gelýän kerweniň jaňynyň jaňňyrdysy eşidilýär.