jaňňyrdy jaň‧ňyr‧dy

Jaň ýa-da metaldan ýörite edilen zatlara kakylanda, urlanda çykýan ses.

  • Uzakdan gelýän kerweniň jaňynyň jaňňyrdysy eşidilýär.


Duş gelýän formalary
  • jaňňyrdyly
  • jaňňyrdysy