jaň

  1. Ses signalyny bermek üçin içi dillije metal gural.

    • Ýöne birden uzakdan eşidilen jaň sesi ony ukusyndan oýarypdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Şol gural kakylanda çykýan ses, signal.

    • Poltoraskiý telegrafhanadan çykanda, gije sagat üçüň jaňy urdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

eňegine jaň dakylan ýaly

seret eňek