jaý1 at

[ja:ý]

 1. Ýaşamak, işlemek we ş. m. üçin gurlan bina, öý, ymarat.

  • Jaýyň äpişgesiniň deregine deşiklerden ýel köwsary urup, dükanyň içinde tüweleý turuzýardy. (A. Gowşudow, Powestler We Hekaýalar)

  • Ine, bu uly jaý hem okalga boljak. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 2. Ony-muny goýmak ýa-da mal-gara salmak üçin gurlan desga.

  • Odun goýmak üçin jaý.

 3. Göçme manyda Orun, ýer.

  • Ol tamasy çykmadyk Bibisoltanyň göwnünde başga zatlar jaý tutdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

jaý2 sypat

 1. Ýerlikli, oňat, oňaýly.

  • Maşgala terbiýesinde akyla jaý ulanylýan götergilemek we temmi bermek çäreleriniň uly ähmiýeti bardyr. (I. T. Ogorodnikow, P. N. Şimbirýow, Pedagogika)

  • Jaý gep, rast aýdýaň! (G. Gurbansähedow, Suraý)

 2. Göni, dogry, ykjam.

  • Ok jaý degeni üçin, möjek bada-bat ölüpdir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

göwne jaý bolmak

seret göwün

 • Üzüm agaçlarynyň düýbüni bejerişleri Hoşgeldiniň göwnüne jaý boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

jaýyna düşürmek

Çemine düşürmek, ýerine salmak, jüpüne getirmek.