jaý jaý 1 at

[ja:ý]

 1. Ýaşamak, işlemek we ş. m. üçin gurlan bina, öý, ymarat.

  • Jaýyň äpişgesiniň deregine deşiklerden ýel köwsary urup, dükanyň içinde tüweleý turuzýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ine, bu uly jaý hem okalga boljak. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 2. Ony-muny goýmak ýa-da mal-gara salmak üçin gurlan desga.

  • Odun goýmak üçin jaý.

 3. Göçme manyda Orun, ýer.

  • Ol tamasy çykmadyk Bibisoltanyň göwnünde başga zatlar jaý tutdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

jaý jaý 2 sypat

 1. Ýerlikli, oňat, oňaýly.

  • Maşgala terbiýesinde akyla jaý ulanylýan götergilemek we temmi bermek çäreleriniň uly ähmiýeti bardyr. (I. T. Ogordnikow, P. H. Şimbirýow, Pedagogika)

  • Jaý gep, rast aýdýaň! (G. Gurbansähedow, Suraý)

 2. Göni, dogry, ykjam.

  • Ok jaý degeni üçin, möjek bada-bat ölüpdir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

göwne jaý bolmak

seret göwün

 • Üzüm agaçlarynyň düýbüni bejerişleri Hoşgeldiniň göwnüne jaý boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

jaýyna düşürmek

Çemine düşürmek, ýerine salmak, jüpüne getirmek.


Duş gelýän formalary
 • jaýa
 • jaýam
 • jaýda
 • jaýdady
 • jaýdaky
 • jaýdakylar
 • jaýdakylaryň
 • jaýdamy
 • jaýdan
 • jaýdy
 • jaýdyr
 • jaýlar
 • jaýlara
 • jaýlaram
 • jaýlarda
 • jaýlardaky
 • jaýlardan
 • jaýlardy
 • jaýlardyr
 • jaýlary
 • jaýlary-da
 • jaýlarydyr
 • jaýlarym
 • jaýlarymyz
 • jaýlarymyzda
 • jaýlaryn
 • jaýlaryna
 • jaýlarynam
 • jaýlarynda
 • jaýlaryndaky
 • jaýlaryndan
 • jaýlaryny
 • jaýlarynyň
 • jaýlaryň
 • jaýlaryňa
 • jaýly
 • jaýlygy
 • jaýlyk
 • jaýlylyk
 • jaýmy
 • jaýmyş
 • jaýsyz
 • jaýsyzlyk
 • jaýy
 • jaýy-da
 • jaýydy
 • jaýydyr
 • jaýym
 • jaýyma
 • jaýymam
 • jaýymda
 • jaýymdan
 • jaýymy
 • jaýymydyr
 • jaýymyz
 • jaýymyza
 • jaýymyzda
 • jaýymyzdan
 • jaýymyzy
 • jaýymyzyň
 • jaýymyzyňam
 • jaýymyň
 • jaýyn
 • jaýyna
 • jaýynam
 • jaýynda
 • jaýyndaky
 • jaýyndan
 • jaýyndanam
 • jaýyny
 • jaýyny-da
 • jaýynyň
 • jaýyça
 • jaýyň
 • jaýyňa
 • jaýyňam
 • jaýyňda
 • jaýyňy
 • jaýyňyz
 • jaýyňyza
 • jaýyňyzam
 • jaýyňyzdan
 • jaýyňyzy
 • jaýyňyň