itlik it‧lik

Biabraýçylyk, hatyrasyzlyk, haýwanlyk.

 • Aslynda miraplygyň özi, daş ýüzden garaňda, ýaşululyk ýaly görünse-de, hakykatyna düşünseň itlikdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Seniň şu bolşuňdan meniň itligim gowudyr welin, men bu günler it däl. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem itlik - itligi.


Duş gelýän formalary
 • itlige
 • itligi
 • itligim
 • itligine
 • itligini
 • itligiň
 • itligiňden
 • itlikdir
 • itlikleri