inwalid

Kesellilik, ýaradarlyk ýa-da garrylyk zerarly işe ýarawlylyk ukybyny ýitiren adam, maýyp-müjrüp.

  • Inwalidlere we işe ýarawlylygyny elden gideren kolhozçylara kömek fondy döredilýär. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Birden inwalid bolup geläýse nädersiň? («Sowet edebiýaty» žurnaly)