intizar

[intiza:r]

Görmäge zar, gözi ýolda, garaşýan.

  • Onuň intizar gözleri ýaňky gelniň giren gapysyna dikildi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Onuň göwnüne goýunlaryň oty gutaryp, olar sowuk howada mälemäge ýaraman agyzlaryny açyşyp, öz ýoluna intizar bakyşyp duran ýalydy. («Kolhoz günleri»)