interwýu

Korrespondentiň syýasy we jemgyýetçilik işgäri bilen çapa taýýarlanan gürrüňi, şonuň ýaly-da gürrüňi beýan edýän gazet makalasy.