inmek işlik

[inmek]

  1. Ýokardan aşaklygyna düşmek, aşaklamak.

    • Guşlar gaýyp ýörüşlerine birden aşak inýärdiler. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

  2. Beýik ýerden aşak düşüp gaýtmak.

  3. Göçme manyda Biriniň üstünden düşmek, eňmek, dökülmek.

    • Şol mahal urmak üçin maýaç bolan ýagyrnysynyň gözüne taýak indi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

dünýä inmek

seret dünýä

  • Ýaňyja dünýä inen çagany gelip eline alýar. («Sowet Türkmenistanynyň aýallary» žurnaly)

  • Täze graždanyň dünýä inendigi hakyndaky buşluk şu ýerden ýaýraýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

rehim inmek

seret rehim

  • Birdenkä garrynyň maňa rehimi inen ýaly boldy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)