inmek in‧mek işlik

[inmek]

 1. Ýokardan aşaklygyna düşmek, aşaklamak.

  • Guşlar gaýyp ýörüşlerine birden aşak inýärdiler. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

 2. Beýik ýerden aşak düşüp gaýtmak.

 3. Göçme manyda Biriniň üstünden düşmek, eňmek, dökülmek.

  • Şol mahal urmak üçin maýaç bolan ýagyrnysynyň gözüne taýak indi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

dünýä inmek

seret dünýä

 • Ýaňyja dünýä inen çagany gelip eline alýar. («Sowet Türkmenistanynyň aýallary» žurnaly)

 • Täze graždanyň dünýä inendigi hakyndaky buşluk şu ýerden ýaýraýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

rehim inmek

seret rehim

 • Birdenkä garrynyň maňa rehimi inen ýaly boldy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • indem
 • indi
 • indi-de
 • indigimiz
 • indigiçe
 • indik
 • indikler
 • indiler
 • indim
 • indim-de
 • indimi
 • indir
 • indiň
 • indiňmi
 • ineli
 • inem
 • inemok
 • inen
 • inende
 • inenden
 • inendi
 • inendigi
 • inendigini
 • inendigiň
 • inendir
 • inene
 • inenem
 • ineni
 • ineninde
 • inenini
 • ineniniň
 • ineniňi
 • inenlere
 • inenleri
 • inenlerinde
 • inenligi
 • inenmiş
 • inenok
 • inensoň
 • iner
 • inerden
 • inerdir
 • inere
 • ineri
 • inerin
 • inerine
 • inerini
 • ineris
 • inerkä
 • inerler
 • inerli
 • inerçe
 • inip
 • inipdi
 • inipdiler
 • inipdir
 • inipdirler
 • inipsiň
 • iniň
 • injege
 • injegi
 • injeginden
 • injegini
 • injegiň
 • injek
 • injekdigine
 • injekdigini
 • inme
 • inmedi
 • inmedik
 • inmedimi
 • inmegi
 • inmeginde
 • inmeginden
 • inmegine
 • inmegini
 • inmeginiň
 • inmegiň
 • inmejek
 • inmek
 • inmekligi
 • inmeklik
 • inmekçi
 • inmeler
 • inmeleri
 • inmeli
 • inmelidi
 • inmese
 • inmese-de
 • inmesi
 • inmesiniň
 • inmez
 • inmezden
 • inmezdiler
 • inmezdim
 • inmezinden
 • inmezligi
 • inmeýän
 • inmeýär
 • inmiş
 • inmäge
 • inmän
 • inmändir
 • inmänime
 • inmäniň
 • inse
 • inse-de
 • inseň
 • insin
 • inäýdi
 • inäýjek
 • inäýmeli
 • inäýmese
 • inäýmesin
 • inäýse
 • inäýsem
 • inýän
 • inýändigi
 • inýändikleri
 • inýändir
 • inýänçä
 • inýär
 • inýär-de
 • inýärdi
 • inýärdiler
 • inýärler