ine görkezme çalyşmasy

Ynha, şu.

  • Ine, bu meniň gije-gündiz ýatman, yzynda ser-sepil bolup ýören eserim. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Ine işden çykyp öýe gelýän, işiň ulusy onsoň başlanýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • inem