inçe sypat

[i:nçe]

 1. Ýogyn däl, ýogyn bolmadyk.

  • Ol şeýde inçe sapagyň-da üzülenini derrew bilýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Belent, ýiti (ses hakda).

  • Onuň sesi örän inçe.

 3. Nepis, näzik.

  • Halnazar olardan inçe çäkmenlik alypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 4. Çylşyrymly, kyn.

  • Ol inçe zatlara oňly düşünmeýän yňdarma bir adamdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 5. seret inçekesel

inçe çekimli

Grammatik termin seret çekimli