imperialist im·pe·ria·list

Imperializmiň syýasatyny ýöredýän iri kapitalist.

  • Basybalyjy imperialistler bakna ýurtlaryň baýlygyny demlerine dartýarlar-da, onuň ýerine açlyk, gedaýçylyk belasyny dökýärler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Eger imperialistler bizi asuda günlerimize goýmak istemeseler, onda faşizm takdyrynyň olara-da garaşýanyny goý olar unutmasynlar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
  • imperialistler
  • imperialistleri
  • imperialistleriň