iltelmek işlik

[i:ltekmek]

  1. Çala daňlyp goýulmak, çalaja çatylmak, baglanmak.

    • Ýüpüň ujy agaja ilteldi.

  2. Birine bir iş ýüklenilmek, tabşyrylmak.

  3. Göçme manyda Adamsy aradan çykyp, dul galan gelni adamsynyň doganyna, doganoglanyna äre berilmek.

    • Jemal ýüwürjesine ilteldi.