ilik

Geýime ýa-da başga zatlara ildirmek üçin dakylýan düwme, sadap.

  • Begenjiň köýneginiň ilikleri ýazdyrylypdyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ol kostumyň balagy bilen köýnegi bitişikdi, eşigiň boýdan-başy hem ilikdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Eşgerler kemerlerine, iliklerine çenli barlap, özlerini tijeýärler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ilik gytmy näme? (G. Gurbansähedow, Enesiniň ýumuşlary)

  • Iňňe, sapak, gury çaý ýa-da ilik olarda halan wagtyň tapylýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ilik - iligi.