ilgezek

  1. Dogumly, çalasyn, çalt.

    • Artyk bulutly hawada ilgezek ýöräp, Gandymyň çatmasyna bardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Daş hem bolsa getir! -- diýilip buýrulandan soň, ol oglanjyk ilgezek turup, ylgap gitdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  2. Ýeserlik bilen, bihaýalyk bilen, göze-başa düşüp iş görýän, mekir, ýeser.

    • Özüni özi kethuda saýlap, ilgezek hojaýyn: -- Birinji sözi maňa ber! -- diýip haýyş etdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ilgezek - ilgezegi.