ilgençek

[i:lgençek]

 1. Geýimiň ýakasyna ýa-da gyňajyň bir ujuna berkidilýän ujy gaňyrçakly şaý.

  • Ýakasynyň ilgençekleri barmaklarynyň arasyndan häli-şindi sypyp durdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Olar şaý-selleri: syrga, bilezik, monjuk, ilgenjek ýasamagy başarýar ekenler. (Orta asyrlar taryhy)

 2. Gapyny, äpişgäni we ş. m. ýapmak üçin içinden edilýän ildirgiç.

  • Mürze gözüni aýlap, penjiränyň gabsasynyň ilgençeginiň goparylyp, daşyndan, ýokary erňekden berk pahna urlup berkidilendigini gördi. (N. W. Gogol, Eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ilgençek - ilgençegi.


Duş gelýän formalary
 • ilgençegi
 • ilgençegini
 • ilgençeginiň
 • ilgençegiň
 • ilgençekde
 • ilgençekleri
 • ilgençeklerini
 • ilgençekli