ileri-gaýra

Öňe-yza, aňryk-bärik, eýläk-beýläk.

  • Buldozer ýene birnäçe gezek ileri-gaýre omzandan soň, suwuň akymy mese-mälim ýuwaşady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Düýe tagaşyksyz dyzlaryny ileri-gaýra süýşürip, döşüni ýere berip oturdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)