ileri i‧le‧ri

 1. Günorta tarap, günorta tarapa bolan ugur.

  • Birkemsiz asfaltlanan köçeler ilerden gaýra uzalyp gidýärler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Ýoluň ileri ýüzündäki garaja öýüň gözeneginde guýlunyp ýatan ala ganjyk ok ýaly zybyrdap geldi-de, ýabynyň guýrugyndan gabyr-gubur edip agyz saldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Öň tarap, öň.

 3. Kömekçi söz rolunda.

  • Olar biziň ilerimizden geçdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna *d, k, r, s* sesleri bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, soňundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem ileri - ilerde, ilerräk, ilersi, ilerlerinde.

ileri tutmak

Biriniň ýa-da bir zadyň mertebesini ýokary götermek, birini ikinji birinden gowy görmek.

işiň ileri!

seret


Duş gelýän formalary
 • ilerde
 • ilerdedi
 • ilerden
 • ilerdenem
 • ilerdäki
 • ileridigini
 • ileriligine
 • ilerimiz
 • ilerimizde
 • ilerimizden
 • ilerimizdäki
 • ilerini
 • ileriniň
 • ileriň
 • ileriňden
 • ilersi
 • ilersinde
 • ilersinden
 • ilersindäki
 • ilersine
 • ilersini
 • ilersiniň