ileri

  1. Günorta tarap, günorta tarapa bolan ugur.

    • Birkemsiz asfaltlanan köçeler ilerden gaýra uzalyp gidýärler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

    • Ýoluň ileri ýüzündäki garaja öýüň gözeneginde guýlunyp ýatan ala ganjyk ok ýaly zybyrdap geldi-de, ýabynyň guýrugyndan gabyr-gubur edip agyz saldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Öň tarap, öň.

  3. Kömekçi söz rolunda.

    • Olar biziň ilerimizden geçdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna d, k, r, s sesleri bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, soňundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem ileri - ilerde, ilerräk, ilersi, ilerlerinde.

ileri tutmak

Biriniň ýa-da bir zadyň mertebesini ýokary götermek, birini ikinji birinden gowy görmek.

işiň ileri!

seret