ildirgiç

[i:ldirgiç]

  1. Aýal börükleriniň maňlaýyna dakylýan, ýüzi gaşly bezeg şaýy.

    • Özüniň ýaşyna garaman, Marynyň kerpiç-kerpiç şelpeli ildirgijini hem maňlaýyna dakyndy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Gyzyl gupba ýalpyldaýar başynda, ildirgijiň sümsülesi yranýar. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

    • Mamagül gülli öýme daňnypdyr, maňlaýyna-da kökenli gyzylly ildirgiç oturdypdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Ildirmek, asmak üçin ujy egrelip duran gaňyrçak.

    • Telpegini ildirgiçden ildirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ildirgiç - ildirgiji.