ilat i‧lat

[i:la:t]

Bir ýurtda, şäherde we ş. m. ýaşaýan halk, il.

 • Käliň ugrunda bäş arçynlyk ilat bolup, Artyklaryň obasy hem şonuň biridi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ol Ilatyň agzyny alardyp, özüne gyşyk sereden adamlary tutup başlapdyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ýer hem ilatyňky, suw hem ilatyňky. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 • Şu baryşlaryna galandarlaryň ýoly Arabystan ilatynyň üstünden düşdi. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • ilata
 • ilatam
 • ilatda
 • ilatdaky
 • ilatdan
 • ilatdandy
 • ilatdy
 • ilatdygyny
 • ilatlar
 • ilatlardan
 • ilatlary
 • ilatlaryna
 • ilatlaryny
 • ilatlarynyň
 • ilatlaryň
 • ilatly
 • ilatlydy
 • ilatlylygy
 • ilatlysy
 • ilatlyň
 • ilatsyz
 • ilaty
 • ilaty-da
 • ilatydy
 • ilatydyr
 • ilatymyz
 • ilatymyza
 • ilatymyzy
 • ilatymyzyň
 • ilatyn
 • ilatyna
 • ilatynda
 • ilatyndan
 • ilatyny
 • ilatynyň
 • ilatynyňam
 • ilatyň
 • ilatyňky