ikirjiňlemek i‧kir‧jiň‧le‧mek işlik

Ikigöwünlilik etmek, böwrüňi diňläp durmak, aýgyt edip bilmän durmak, ýaýdanjyramak.

 • Maňa ýaramaýan ýeri seniň şol aýgyt edip bilmezligiň, ikirjiňlemegiň, iki aşdan galmagyň! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Täçli dilmaç kartasyna gaýta-gaýta seretdi-de, ikirjiňledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Begenç ýüzüni aşak salyp, ikirjiňlemek bilen: -Biz niräk barýarys? -- diýip sorady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Öwez ilki ikirjiňleýär. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • ikirjiňledi
 • ikirjiňledi-de
 • ikirjiňlejek
 • ikirjiňlemegine
 • ikirjiňlemegiň
 • ikirjiňlemek
 • ikirjiňlemez
 • ikirjiňlemäge
 • ikirjiňlemän
 • ikirjiňleseň
 • ikirjiňleýän
 • ikirjiňleýändigimi
 • ikirjiňleýär
 • ikirjiňlän
 • ikirjiňläp