ikirjiňlemek işlik

Ikigöwünlilik etmek, böwrüňi diňläp durmak, aýgyt edip bilmän durmak, ýaýdanjyramak.

  • Maňa ýaramaýan ýeri seniň şol aýgyt edip bilmezligiň, ikirjiňlemegiň, iki aşdan galmagyň! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Täçli dilmaç kartasyna gaýta-gaýta seretdi-de, ikirjiňledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Begenç ýüzüni aşak salyp, ikirjiňlemek bilen: -Biz niräk barýarys? -- diýip sorady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Öwez ilki ikirjiňleýär. («Görogly» eposy)