ikibir i‧ki‧bir

[ikibi:r]

Iki-ikiden, iki-iki bolup, iki adam bolup.

  • Ikibir-üçbir üýşüp, adamlar aljyraňňy gürrüň edişýärdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Atbaşçylar ikibir-üçbir, kä yza, kä öňe bakan at goýdular. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • ikibiri