iki-ýeke i‧ki-ýe‧ke

Bir-ýarym, ýek-ýarym, ýek-tük, käbir.

  • Gamçysyny çommaldyp gepleýän çinownikden, iki-ýeke baýdan başga täze donla göz ilmedi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Onuň şempa telpeginiň aşagyndan iki-ýeke ak gyl görünýän gür gara saçlary çogup çykyp durdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)