iki i‧ki san

 1. 2 sifriniň ady we onuň mukdary.

  • Ine şu obada iki sany garyp dost maşgala ýaşaýardyrlar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Mahlasy, iki ýürek birlikde gopýardy, ikisiniň hem maksady bir maksatdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol gije-gündiz diýmän iki elini ýaryşdyryp işleýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Öwez ol iki brigadanyň her birinde bolmaly komsomollaryň hem atlaryny ýazyp taýýarlan eken. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Iki adam bir adamyň taňrysy. (nakyl)

  • Bir gören tanyş, iki gören garyndaş. (nakyl)

  • Iki aýakly iki günde. (nakyl)

  • Iki goçuň kellesi bir gazanda gaýnamaz. (nakyl)

  • Iki at depişer, arasynda eşek öler. (nakyl)

 2. seret ikilik

iki nokat

seret nokat


Duş gelýän formalary
 • ikem
 • iki-de
 • ikide
 • ikiden
 • ikidi
 • ikidigini
 • ikidigiňi
 • ikidiler
 • ikidir
 • ikije
 • ikiler
 • ikilerde
 • ikileýin
 • ikili
 • ikilige
 • ikilik
 • ikilikde
 • ikim
 • ikimde
 • ikimden
 • ikimi
 • ikimiz
 • ikimizde
 • ikimizden
 • ikimizdenem
 • ikimizdik
 • ikimize
 • ikimizem
 • ikimizi
 • ikimiziň
 • ikimiziňem
 • ikimiziňki
 • ikimizmi
 • ikini
 • ikiniň
 • ikisem
 • ikisi
 • ikisi-de
 • ikisidi
 • ikisin
 • ikisinde
 • ikisinden
 • ikisindenem
 • ikisindäki
 • ikisine
 • ikisinem
 • ikisini
 • ikisini-de
 • ikisiniň
 • ikisiniňem
 • ikiň
 • ikiňem
 • ikiňiz
 • ikiňizden
 • ikiňize
 • ikiňizem
 • ikiňizi
 • ikiňiziň
 • ikiňiziňem
 • ikä