iki san

 1. 2 sifriniň ady we onuň mukdary.

  • Ine şu obada iki sany garyp dost maşgala ýaşaýardyrlar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Mahlasy, iki ýürek birlikde gopýardy, ikisiniň hem maksady bir maksatdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol gije-gündiz diýmän iki elini ýaryşdyryp işleýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Öwez ol iki brigadanyň her birinde bolmaly komsomollaryň hem atlaryny ýazyp taýýarlan eken. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Iki adam bir adamyň taňrysy. (nakyl)

  • Bir gören tanyş, iki gören garyndaş. (nakyl)

  • Iki aýakly iki günde. (nakyl)

  • Iki goçuň kellesi bir gazanda gaýnamaz. (nakyl)

  • Iki at depişer, arasynda eşek öler. (nakyl)

 2. seret ikilik

iki nokat

seret nokat