ikbaş ik‧baş

[i:kbaş]

Igiň gowy pyrlanmagy üçin aşak ujuna geýdirilýän, içi deşik konus pisint agaç.

  • Bu tilkijik, birnäçe ýurtlary gözläp ýarty ikbaş tapypdyr. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  • Men agşam gelip ýatanymda ikbaşly igim bardy welin, indi diňe ikbaşym galypdyr. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)


Duş gelýän formalary
  • ikbaşlar
  • ikbaşlaryň
  • ikbaşly
  • ikbaşym
  • ikbaşymy
  • ikbaşyny