ikbaş

[i:kbaş]

Igiň gowy pyrlanmagy üçin aşak ujuna geýdirilýän, içi deşik konus pisint agaç.

  • Bu tilkijik, birnäçe ýurtlary gözläp ýarty ikbaş tapypdyr. («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)

  • Men agşam gelip ýatanymda ikbaşly igim bardy welin, indi diňe ikbaşym galypdyr. («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)