ikatýok i‧kat‧ýok

[ika:týok]

Zoologiýa Köplenç özi höwürtge ýasanman, başga höwürtgede guzlaýan we bir ýurtdan ikinji ýurda göçýän tokaý guşy.

  • Aşak gapdaldan üçünji brigadanyň ýerindäki işläp ýören üç sany traktoryň sesi, ikatýogyň we gaýry guşlaryň sesleri- bularyň hemmesi goşulyp, kolhozçylary has şatlandyrýardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Näme beýle ikatýok ýaly gaýtalap dursun? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ikatýok - ikatýogy.


Duş gelýän formalary
  • ikatýogyň
  • ikatýoklaryň