ik ik

[i:k]

Ýüň, pamyk we ş. m. süýümli zatlar egrilýän sada el guraly.

 • Pökgeniň aýaly pyrlanyp duran igini saklady-da, gülümsirap, gürrüň diňlemäge durdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Nurjahan igini egirmäge başlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Onuň bir elinde ikdir gapak bardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ik - igim, igiň.


Duş gelýän formalary
 • ige
 • igi
 • igidi
 • igim
 • iginden
 • igine
 • igini
 • iginiň
 • igiň
 • igiňi
 • ikde
 • ikdir
 • ikler
 • iklerde
 • ikleri
 • iklerinde
 • iklerini
 • ikleriniň
 • ikleriň
 • ikli
 • ikligi
 • ikliginde
 • ikliginiň
 • iklik
 • iklikde
 • iklikden
 • iklim