ik

[i:k]

Ýüň, pamyk we ş. m. süýümli zatlar egrilýän sada el guraly.

  • Pökgeniň aýaly pyrlanyp duran igini saklady-da, gülümsirap, gürrüň diňlemäge durdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Nurjahan igini egirmäge başlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň bir elinde ikdir gapak bardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ik - igim, igiň.