igenmek i‧gen‧mek işlik

[i:genmek]

Birinden ýa-da bir zatdan nägile bolup, igençli söz aýtmak, iňirdäp käýinmek, iňirdemek.

 • Näme saklaýarsyň -- diýip, şofýora igendi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Heniz Begenje yşk eseri etmedimikä? -- diýip igenipdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Indi Annagula ejesi igenip başlady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Ol öýünde aýalyna igendi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Artyk saklanyp bilmän, Balla igendi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • igendi
 • igendiler
 • igendim
 • igenen
 • igenendigime
 • igenenim
 • igeneniň
 • igener
 • igenerdi
 • igenerdik
 • igenerdiler
 • igenerdim
 • igenerler
 • igenip
 • igenipdi
 • igenipdir
 • igenjegem
 • igenjegini
 • igenjek
 • igenmedik
 • igenmegem
 • igenmegin
 • igenmegine
 • igenmegiň
 • igenmek
 • igenmekden
 • igenmeklik
 • igenmäge
 • igense
 • igense-de
 • igenýän
 • igenýänligi
 • igenýär
 • igenýärdi
 • igenýäris
 • igenýärler