igençli i‧genç‧li sypat

[i:gençli]

Igenç bilen, iňirdili, käýinçli.

  • Onuň igençli owazy eşidilip duran ýalydy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Hojamyrat wolostnoý kagyzyndan hem, arçynyň sözünden hem razy bolman igençli gepledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Aýalynyň igençli sözleri onuň gulagyna degende, ol ymyzganýardy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Ussa öňki igençli pikirinden dändi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)