igenç i‧genç at

[i:genç]

Birinden ýa-da bir zatdan nägile bolup edilýän iňirdi, käýinç.

 • Bu ýagdaý onuň gulagyna ýetýän tükeniksiz iňirdiden we igençden peýda bolýardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Ol edilýän igençlere çydamadyk ýaly ýüzüni galdyrdy. («Kolhoz günleri»)

 • Şol gözlerde: -- Hojam, sen iýen nanyňa kast edýärsiň -- diýen igenç görünýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Aýsoltan oňa igenç bilen garady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem igenç - igenji.


Duş gelýän formalary
 • igenjem
 • igenji
 • igenjimi
 • igenjinde
 • igenjinden
 • igenjine
 • igenjini
 • igenjiniň
 • igenjiň
 • igençden
 • igençlere
 • igençleri
 • igençleriň
 • igençli
 • igençsiz