igde ig‧de

Botanika Ownujak ýaprakly, daşy ýukajyk gabykly miwe getirýän ullakan agaç we onuň miwesi.

 • Suwly ýabyň gyralaryny bolsa igdedir tut agaçlary tutup otyrdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Soňabaka tal, erik, igde, tut ýaly agaçlary äkidýärdiler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Keseden durup seredeniňde, igde agajynyň arasynda çala görünýärdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Igdeleri gonşyňyz üçin getirendir öýdüp siz göwnüňize getirmän! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Uly ýoluň gyrasynda bir düýp uly igde ösýär. (A. Haýydow, Gök asman)


Duş gelýän formalary
 • igdede
 • igdeden
 • igdedir
 • igdelerden
 • igdeleri
 • igdeleriň
 • igdeli
 • igdeligiň
 • igdelik
 • igdesinden
 • igdä
 • igdänem
 • igdäni
 • igdäniň
 • igdäň