igde

Botanika Ownujak ýaprakly, daşy ýukajyk gabykly miwe getirýän ullakan agaç we onuň miwesi.

  • Suwly ýabyň gyralaryny bolsa igdedir tut agaçlary tutup otyrdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Soňabaka tal, erik, igde, tut ýaly agaçlary äkidýärdiler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Keseden durup seredeniňde, igde agajynyň arasynda çala görünýärdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Igdeleri gonşyňyz üçin getirendir öýdüp siz göwnüňize getirmän! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Uly ýoluň gyrasynda bir düýp uly igde ösýär. (A. Haýydow, Gök asman)