idirdetmek i‧dir‧det‧mek işlik

Ýeňsesinden güýç bilen itip ýöretmek, güýç bilen iteläp, ýöredip alyp gitmek, güýç bilen özüňe garşy çekmek.

  • Hatda özüniň ýüregine dakylan üzülmez tary şol barmaklarynyň daşyna orap, özüni maşyna bakan idirdedip barýan ýaly duýuldy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ol galtagy idirdetip, eýýäm iki kwartaly geçdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Çerkez hem onuň bir ýanyndan ýapyşyp, ony çeträge idirdetdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň her bir gymyldysy, göýä diýersiň dartyjy bir magnit ýaly, Aýnany özüne çekip, idirdedip barýana döndi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Aşyry uzak sözlemäge goýman, idirdedip ugradylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem idirdetmek - idirdedýär, idirdeder, idirdedipdir.


Duş gelýän formalary
  • idirdedip
  • idirdetdiler