ideýa i‧de‧ýa at

 1. Adamyň aňynda maddy dünýäni (hakyky ýa-da galp) suratlandyrýan hem-de onuň özüni gurşaýan dünýä bolan garaýşyny aňladýan düşünje, pikir.

 2. Bir zadyň mazmunyny kesgitleýän esasy pikir.

  • Eseriň ideýa taýdan-da, çeperçilik taýdan-da şowly bolmagy döredilýän tipleriň gowy bolmagyna baglydyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Şahyryň döredijiliginde çeperçilik serişdeleri ideýany obrazly bermeklige hyzmat edýär. («Edebiýat»)


Duş gelýän formalary
 • ideýa-da
 • ideýadan
 • ideýadyr
 • ideýalar
 • ideýalar-da
 • ideýalara
 • ideýalarda
 • ideýalardan
 • ideýalardyr
 • ideýalary
 • ideýalarymyza
 • ideýalarymyzy
 • ideýalaryna
 • ideýalarynda
 • ideýalaryndan
 • ideýalaryny
 • ideýalarynyň
 • ideýalaryň
 • ideýalaryňyz
 • ideýaly
 • ideýalylygy
 • ideýalylygyny
 • ideýalylyk
 • ideýalylykdan
 • ideýamy
 • ideýamyz
 • ideýamyza
 • ideýamyzyň
 • ideýany
 • ideýanyň
 • ideýasy
 • ideýasy-da
 • ideýasydyr
 • ideýasyn
 • ideýasyna
 • ideýasynda
 • ideýasyndan
 • ideýasyny
 • ideýasynyň
 • ideýasyz
 • ideýasyzlyk
 • ideýaňy