ibermek i‧ber‧mek işlik

[i:bermek]

Birini ýa-da bir zady bir ýere ugratmak, ýollamak, göndermek.

 • Ejegülüň niýeti adama zar bolmaklyk, çagalaryn gowy geýindirip, mekdebe ibermek, gowy jaýlarda ýaşamakdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Aşgabatdan Gyzylarbada, Guşga hem başga birnäçe ýerlere öz ündewçilerini iberdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Eziz atly iberip, ogurlyk ýöňkelýän ýigidi getirtdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Sowet halkyny altyn şöhleli matalar bilen geýindirmek seniň zähmetiňe, seniň iberen pagtaňa bagly. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • iberdi
 • iberdi-de
 • iberdik
 • iberdiler
 • iberdim
 • iberdimi
 • iberdiň
 • iberdiňmi
 • ibereli
 • ibereliň
 • iberen
 • iberende
 • iberendigi
 • iberendigine
 • iberendigini
 • iberendiklerini
 • iberendir
 • iberene
 • iberenem
 • iberenimi
 • iberenini
 • ibereniňde
 • iberenler
 • iberenlere
 • iberenlerem
 • iberenlerinde
 • iberenlerine
 • iberenleriniň
 • iberenligi
 • iberenok
 • iberenoklar
 • iberer
 • ibererden
 • ibererdi
 • ibererin
 • ibereris
 • ibererkä
 • ibererler
 • ibererlermi
 • ibereýin
 • ibergin
 • iberip
 • iberipdi
 • iberipdiler
 • iberipdim
 • iberipdir
 • iberipdir-de
 • iberipdirler
 • iberipdiňizmi
 • iberipsiň
 • iberipsiňiz
 • iberiň
 • iberjegem
 • iberjegini
 • iberjek
 • iberjekdigi
 • iberjekdigini
 • iberjekdiklerini
 • iberjekdim
 • iberjeklerden
 • iberjekleri
 • iberme
 • ibermedi
 • ibermedik
 • ibermediň
 • ibermegem
 • ibermegi
 • ibermegine
 • ibermegini
 • ibermeginiň
 • ibermegiň
 • ibermegiňizi
 • ibermejek
 • ibermejekdigini
 • ibermejekleri
 • ibermek
 • ibermekde
 • ibermekden
 • ibermekdi
 • ibermekleri
 • ibermeklerine
 • ibermeklerini
 • ibermeklige
 • ibermekligi
 • ibermeklik
 • ibermeklikden
 • ibermekçi
 • ibermeleri
 • ibermelerini
 • ibermeli
 • ibermelidi
 • ibermelidir
 • ibermese
 • ibermeseňiz
 • ibermesi
 • ibermesin
 • ibermesinem
 • ibermesiniň
 • ibermez
 • ibermezdim
 • ibermezler
 • ibermeýär
 • ibermeýärler
 • ibermeýärsiň
 • ibermäge
 • ibermäge-de
 • ibermän
 • ibermände
 • ibermändi
 • ibermändigi
 • ibermändir
 • ibermäniň
 • iberse-de
 • ibersegem
 • ibersek
 • iberseler
 • ibersem
 • iberseň
 • iberseňiz
 • ibersin
 • ibersinler
 • ibersinlermi
 • iberäý
 • iberäýiň
 • iberäýmekden
 • iberäýmeli
 • iberäýmesin
 • iberäýse
 • iberäýsem
 • iberäýseň
 • iberäýsinler
 • iberýän
 • iberýändigi
 • iberýändigini
 • iberýändiklerini
 • iberýänem
 • iberýäniň
 • iberýänler
 • iberýänleri
 • iberýänligini
 • iberýänçä
 • iberýär
 • iberýärdi
 • iberýärdiler
 • iberýärin
 • iberýäris
 • iberýärler