iberilmek i‧be‧ril‧mek işlik

[i:berilmek]

Bir ýere ugradylmak, ýollanylmak, gönderilmek (birini ýa-da bir zady).

 • Aşgabada syýasy taýdan giň düşünjeli, başarjaň partiýa işgäriniň iberilmedigini talap etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Aşgabada iberilmegiğ barada men seniň eliňe hat bereýin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Raýon we oblast edaralagynyň onlarça işgärleri Moskwa we Aşgabada wagtly-wagtynda okuwa iberilip durulýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Bu gyz raýondan biziň artelimiziň başlygy edilip iberilipdir. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • iberildi
 • iberildik
 • iberildiler
 • iberildim
 • iberildimi
 • iberiler
 • iberiljek
 • iberiljekdigi
 • iberiljekdigini
 • iberilmedigini
 • iberilmedik
 • iberilmegi
 • iberilmeginde
 • iberilmeginden
 • iberilmegine
 • iberilmegini
 • iberilmeginiň
 • iberilmegiň
 • iberilmejegini
 • iberilmek
 • iberilmekden
 • iberilmeklerinde
 • iberilmeli
 • iberilmelidir
 • iberilmelimi
 • iberilmesiniň
 • iberilmezden
 • iberilmezinden
 • iberilmeýän
 • iberilmeýändigini
 • iberilmeýär
 • iberilmäge
 • iberilmändiginiň
 • iberilse
 • iberilýän
 • iberilýändiginden
 • iberilýändigini
 • iberilýändir
 • iberilýäniň
 • iberilýänleriň
 • iberilýänligini
 • iberilýänçä
 • iberilýär
 • iberilýärdi
 • iberilýärler