işli sypat

[i:şli]

  1. Bir iş bilen meşgul bolup ýören, eli boş däl, işi köp bolan.

    • Siz beýle hemmäňiz işli bolsaňyz aýtmaly ekeniňiz.

  2. bilen, iş bilen baglanyşykly.

    • Men seniň ýanyňa işli geldim.

  3. Eli hünärli, çeper, zähmetsöýer (gyz, gelin hakda).