işlemek işlik

[i:şlemek]

 1. Zähmet çekmek, bir iş bilen meşgul bolmak.

  • Şol gürrüňler oňa işde gaýduwsyz işlemegine kuwwat berýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Işlemedik-dişlemez. (nakyl)

  • Uly başlar, kiçi işlär. (nakyl)

 2. Hereketde bolmak bilen bir zady öndürmek, çykarmak.

  • Zawot işleýär.

 3. Bir edarada gulluk etmek, bir wezipäni, käri ýerine ýetirmek.

  • Ylmy işgär bolup işlemek.

 4. Abat bolup ýöräp durmak.