işdeş

[i:deş]

Bile bir işde işleýän, kollega.

  • Özüniň işdeş ýoldaşlarynyň ýagdaýy hakyndaky maglumatlary gözden geçirdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Beýleki işdeş ýoldaşlaryň hem gelýärler. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)