işan

[i:şa:n]

Könelişen söz Molladan soňky dini dereje, at.

  • Molla, işan, hoja, seýdi. Azyp iliň hamyn soýdy. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

  • Şol wagtda Jelil işan peýda boldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Işanyň işi tükenmez, dagyň-daşy. (nakyl)