iňňe iň‧ňe

 1. Tikin işi üçin ulanylýan ýiti uçly, sapak geçirilýän gözli metal esbap.

  • Soldat bolan adamyň ýanynda iňňe bilen sapagy hemişe bolar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Gyzym, bar, maňa bir iňňe bilen sapak getirip ber. (G. Gurbansähedow, Enesiniň ýumuşlary)

 2. Ary, içýan ş. m. mör-möjekleriň çakýan, awy goýberýän organy, neşderi.

iňňe bilen guýy gazmak

seret guýy

 • Ony gazanmak iňňe bilen guýy gazandan, ýangyny bir çemçe suw bilen söndürjek bolmakdan enaýy däl ekeni. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Mama iňňeden çykma ýüpek sowsanyň üstünden maldaýy çabyt geýip, garagülli guşagy biline orandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

iňňä sapaýmaly bolmak

Örän arryklamak, bijaý horlanmak.


Duş gelýän formalary
 • iňňede
 • iňňeden
 • iňňeler
 • iňňelerde
 • iňňelerdir
 • iňňelere
 • iňňeleri
 • iňňelerini
 • iňňeleriniň
 • iňňeleriň
 • iňňeli
 • iňňemi
 • iňňesi
 • iňňesidi
 • iňňesindäki
 • iňňesini
 • iňňä
 • iňňäni
 • iňňäniň
 • iňňäň
 • iňňäňem