iňňä-iňňä iň‧ňä-iň‧ňä

Ýaşajyk bäbek aglanda çykýan ses.

  • Nurjahanyň öýünde iňňä-iňňä diýen ses çykýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ikinji otagdan: -- Iňňä-iňňä -- diýýän bäbek sesi eşidildi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)