iýmek-içmek işlik

 1. Nahar edinmek, naharlanmak.

  • Iýmek-içmek, gülüşmek-oýnaşmak, şahandazlyk etmek bolsa siziň öz ygtyýaryňyzda. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Bu zaňňaryň iýip-içip, turşusy depesine çykypdyr. («Görogly» eposy)

  • Siziň saz-söhbet, iýmek-içmek ýadyňyza düşýär. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 2. Iýilýän iýmit, nahar.

  • Ony bir päkize jaýa saldylar we iýmek-içmek berdiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Iýmek-içmekdeň geýimden kem zody ýok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)