iýmek işlik

 1. Iýmit kabul etmek, iýmitlenmek, naharlanmak.

  • Okuwçynyň mekdepden geleninde, iýmäge we dynç almaga mümkinligi bolmalydyr. (I. T. Ogorodnikow, P. N. Şimbirew, Pedagogika)

  • Men deňiz suwuna ýugrulan çöregi iýdim. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Bir döwüm hem çörek iýdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Berseler iýersiň ýagly kömeji. (nakyl)

  • Iýip doýmadyk-ýalap doýmaz. (nakyl)

 2. Köp ulanmak, könelmek zerarly ýonup inçeltmek.

 3. Biriniň zadyny, hakyny bikanun almak.

bir tabakdan nahar iýmek

Bir ýerde ýaşaşmak, bile bolmak.

gamçy (taýak, ýumruk) iýmek

seret gamçy

 • Şol meselede Halhazardan bir-iki gezek gamçy hem iýipdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

gamyny iýmek

Bir zat barada öňünden taýýarlyk görmek, öňünden alada etmek.

 • Gyş azygyň gamyny iýdik. («Mydam Taýýar» gazeti)